Regulamin

Regulamin sklepu

1. Informacje o firmie

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem LifeStyleSylwiaSikora.pl. (dalej: Sklep), jest własnością sylwiasikora.com ul. Osiedlowa 5, 43-419 Zamarski NIP: 548-206-24-55 REGON:241501020 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez minister przedsiębiorczości i technologii. (…), telefon: + 48 533 534 374 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), e-mail: info@sylwiasikora.pl (dalej: Sprzedawca).

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Wymagania techniczne

2.1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa „ciasteczek” (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego oraz dokonanie rejestracji w Sklepie.

3. Przyjmowanie zamówienia

3.1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.3. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę po przez wypełnienie formularza. Na podane w formularzu konto e-mail zostanie automatycznie wygenerowany przez sklep e-mail zawierający:

a) oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,
b) wszystkie istotne elementy zamówienia

3.4. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8 do godz. 18 pod numerem telefonu (+48) 533 534 374 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

3.4.1. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

3.4.2. W braku oznaczenia przez klienta w Zamówieniu terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.

3.4.3. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym klienta na stronie głównej Sklepu.

3.7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce – Twoje zamówienie w panelu klienta Sklepu.

 

4. Formy płatności

4.1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

 1. przedpłata na konto,
 2. iMoje
 3. karta kredytowa

4.2. Przelew bankowy na konto firmy numer konta: 95 1050 1083 1000 0092 7109 9195

4.2.1. Przelew bankowy zagraniczny na konto sylwiasikora.com Kod SWIFT: INGBPPLPW, IBAN: PL 95 1050 1083 1000 0092 7109 9195

4.3. Koszty dostawy są podane na stronie sylwiasikora.com i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.

4.4. W przypadku zamówień pochodzących poza granic Polski dostępną formą płatności jest przedpłata na konto bankowe Sklepu.

4.5.  Za każdą złotówkę wydaną w Sklepie do konta zostanie dopisany jeden punkt..

 

5. Dostawa towarów

5.1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub przez Pocztę Polską.

5.2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

5.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Czas dostawy produktu uzależniony jest od terminów podawanych przez firmę kurierską oraz pocztę.

5.5. Dostawy towarów za granicę są realizowane przez Pocztę Polską lub kuriera lub inny w zależności od kraju dostawy.

5.6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki.

5.7. Kupujący po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo i obowiązek zbadać stan przesyłki po podpisaniu odbioru w obecności przewoźnika. W razie wystąpienia uszkodzeń powinien zostać spisany protokół szkody, który jest podstawą do uznania reklamacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

6.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy:

1) wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, lub
2) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sylwiasikora.pl

6.2.1 Klient może dokonać odstąpienia od umowy za pomocą formularza którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.2.2. W przypadku otrzymania od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy.

6.4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

6.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6.9. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się dla umowy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.


6.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta

a) w formie pisemnej na adres Sklepu,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sylwiasikora.pl

7.4. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.

7.6. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż:

a) kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
b) wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
c) jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1 Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami.

9.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9.2. Wskazane w punkcie 8 postanowienia dotyczą jedynie klientów niebędących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.6 Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

Załączniki:

REKLAMACJE / ZWROTY / BRAKI

Zwroty

W celu zagwarantowania zadowolenia z zakupionego produktu, jest możliwość zwrócenia go bez podania przyczyn w okresie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Warunki zwrotu:

 • Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę)

 • Nie przyjmujemy wysyłanych do nas paczek za pobraniem.

 • Produkt nie może nosić śladów użytkowania.

Koszty transportu zwróconego towaru ponosi Kupujący.

 

Brak towaru w przesyłce

W przypadku gdy stwierdzą Państwo brak w przesyłce jednego z zamówionych towarów (produkt jest ujęty na paragonie ale nie było go w paczce) prosimy wówczas o kontakt na adres e-mail: info@sylwiasikra.pl

W wysyłanym mailu powinny się znaleźć informacje zawierające:

 • Numer zamówienia lub numer paragonu/faktury

 • Określenie, jakiego dokładnie produktu brakuje i w jakiej ilości

 

Reklamacje

Każdy nasz klient ma prawo do reklamacji.

 

Warunki przyjęcia reklamacji:

 • Reklamowane produkty można zwrócić tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z nami (preferujemy kontakt mailowy)

 • Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę)

 • Nie przyjmujemy wysyłanych do nas paczek za pobraniem.

WEŹ ŻYCIE
W SWOJE RĘCE!


I TY skorzystaj z okazji!!! Wierzę, że każda osoba zasługuje na możliwość zmiany życia na lepsze. Oferuję tą możliwość Tobie. Chętnie Ci pomogę. Zmień także swoje życie.


+48 533 534 374

info@sylwiasikora.com

MASZ PYTANIA?
NAPISZ!

  [recaptcha]